Akhwal Al Syakhsiyyah

VISI

Visi program studi Al Akhwal Al Syakhshiyah Darullughah Wadda’wah adalah menghasilkan lulusan di bidang hukum keperdataan Islam yang memiliki kekokohan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu serta kematangan profesional yang bernafaskan Islam bertaraf Internasional pada tahun 2025

MISI

  1. Menyelenggarakan program pendidikan yang unggul dalam ranah ilmu hukum keperdataan Islam (al-Ahwal al-Syakhshiyah) yang cakap, mengembangkan keterampilan dan profesi di bidang hukum keperdataan Islam secara profesional.
  2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian keilmuan syari’ah khususnya bidang keperdataan Islam (al-Ahwal al-Syakhshiyah) yang sedang berkembang dalam masyarakat
  3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil pembelajaran dan penelitian khususnya dalam tataran hukum keperdataan Islam, sehingga dapat membangun peradaban hidup berbangsa dan bernegara yang disinari nilai nilai islam.
  4. Menyelenggarkan kegiatan akademik yang dapat mengantarkan mahasiswa program studi al-Ahwal al-Syakhshiyah memiliki kemantapan akidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, serta keluasan ilmu dan kematangan profesional dalam bidang al-Ahwal al-Syakhshiya

TUJUAN

  1. Menghasilkan sarjana hukum Islam yang mampu dan terampil dalam menganalisis persoalan-persoalan hukum Islam yang terjadi dalam masyarakat serta memiliki sikap proaktif dan terbuka dalam menghadapi perkembangan masyarakat
  2. Menghasilkan sarjana yang menguasai dasar-dasar ilmiah sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan hukum keperdataan Islam
  3. Menghasilkan praktisi dalam bidang hukum keperdataan Islam yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global
  4. Menghasilkan sarjana yang memiliki kemantapan akidah, kecerdasan spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional dalam membangun peradaban bangsa dan negara

Visits: 77